Անի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11301Ա 1) ա. հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝ մինչև 300 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում՝ այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  15000   Ընտրել
11301Դ 1) բ. «ա» պարբերությամբ չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար՝ 1000-ից մինչև 3000 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  50000   Ընտրել
11301Զ 1) գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝ մինչև 20 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  3000   Ընտրել
11303 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ) 9004951013145000   Ընտրել
11308 Համայնքի վարչական տարածքում բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար /1 քառակուսի մետր/ 900495106073350Օրական  Ընտրել
11304 Համայնքի վարչ. տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական գազի, հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900495101298200000Տարեկան  Ընտրել
11311 Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
13518 Համայնքապետարանի աշխատակազմի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար՝ մեկ փաստաթղթի և փաստացի բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման և անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման փոխհատուցման վճար  1000   Ընտրել
11314 Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար-տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար /յուրաքանչյուր մեքենայի համար/ 90049510104110000Տարեկան  Ընտրել
11306 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1141 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից դուրս ամուսնության պետական հանդիսավոր գրանցման համար մատուցման ծառայության փոխհատուցման վճար 90049510119920000   Ընտրել
11302Ա 2) ա. Շենքերի և շինությունների արդիականացման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար տուրք` չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում՝ ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  3000   Ընտրել
11301Է 1) գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար՝ 20 և ավելի քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  5000   Ընտրել
11301Բ 1) բ. «ա» պարբերությամբ չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար՝ 200-ից մինչև 500 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  30000   Ընտրել
11301Ե 1) բ. «ա» պարբերությամբ չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար՝ 3000-ից և ավելի քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  100000   Ընտրել
11310Ա Հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  3000   Ընտրել
11310Գ Հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  5000   Ընտրել
11310Ե Հիմնական շինությունների ներսում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  10000   Ընտրել
113093 Համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  50000Տարեկան  Ընտրել
113091 Առևտրի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  20000Տարեկան  Ընտրել
113094 Բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  200000Տարեկան  Ընտրել
113096 Խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  500000Տարեկան  Ընտրել
113098 Շահումով խաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  250000Տարեկան  Ընտրել
11309Ա Վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  100000Տարեկան  Ընտրել
11312Ա Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան՝ համայնքի վարչ. տարածքում ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար /1 քառ. մետր/  2000Ամսական  Ընտրել
11312Բ Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան՝ համայնքի վարչ. տարածքում թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար /1 քառ. մետր/  3500Ամսական  Ընտրել
11312Գ Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան՝ համայնքի վարչ. տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար /1 քառ. մետր/  1500Ամսական  Ընտրել
11312Դ Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան՝ համայնքի վարչ. տարածքում դատարկ գովազդային վահանակներ տեղադրելու թույլտվության համար /1 քառ. մետր/  375Ամսական  Ընտրել
11307Ա Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Խ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
11305 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տնտեսվարողի գործունեության յուրաքանչյուր վայրում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար տուրք /համայնքի բնակավայրերում 0.75 գործակցի կիրառմամբ/  45000Տարեկան  Ընտրել
11307Գ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  8000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ե Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  15000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Է Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Թ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  30000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ի Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  50000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Կ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  6000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ձ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  15000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ճ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Յ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  35000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Շ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար՝ 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում /գյուղական բնակավայրեր/  80000Եռամսյակային  Ընտրել
11301Գ 1) բ. «ա» պարբերությամբ չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար՝ 500-ից մինչև 1000 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շինարարության թույլտվության համար (Մարալիկ քաղաքի համար 2.0, գյուղական բնակավայրերի համար՝ 1.0 գործակիցների կիրառմամբ)  50000   Ընտրել
11310Է Հիմնական շինությունների ներսում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  15000   Ընտրել
11310Թ Հիմնական շինությունների ներսում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  20000   Ընտրել
11310Ի Հիմնական շինությունների ներսում 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  30000   Ընտրել
11310Խ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  500   Ընտրել
11310Կ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  1000   Ընտրել
11310Ձ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  2000   Ընտրել
11310Ճ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  4000   Ընտրել
11310Յ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  8000   Ընտրել
11310Շ Ոչ հիմնական շինությունների ներսում 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի hանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  15000   Ընտրել
11312Ե Ավագանու սահմանած կարգին ու պայման-ին համապատասխան արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար՝ եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը /1 քառ. մետր/  150Ամսական  Ընտրել
11313 Համայնքի կամ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, ինչպես նաև ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
11315 Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
11316Ա Համայնքի վարչական տարածքում 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար  2500000Տարեկան  Ընտրել
11316Բ Համայնքի վարչական տարածքում 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար  5000000Տարեկան  Ընտրել
11316Գ Համայնքի վարչական տարածքում 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար  7000000Տարեկան  Ընտրել
11316Դ Համայնքի վարչական տարածքում 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար  10000000Տարեկան  Ընտրել
113181 Համայնքի վարչական տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի՝ «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 15.2-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների (բացառությամբ հեստապարային ակումբների) գործունեության թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  10000Տարեկան  Ընտրել
113183 Համայնքի վարչական տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի՝ հեստապարային ակումբի գործունեության թույլտվության համար /գյուղական բնակավայրեր/  100000Տարեկան  Ընտրել
13504 Համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 90049510130610000   Ընտրել
13505 Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 9004951011085000   Ընտրել
13506 Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  2000   Ընտրել
135071 Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար աղբահանության վճար՝ ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար /գյուղական բնակավայրեր/  75   Ընտրել
13507Ա Առևտրի (այդ թվում՝ շուկաների), հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման և այլ ծառայություններ իրականացնող շինությունների մասով աղբահանության վճար՝ մեկ քառ. մետր մակերեսի համար /գյուղական բնակավայրեր/  50Ամսական  Ընտրել
13507Գ Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների /ավտոկայանների, օդանավակայանների, երթուղային կայանների/, հանգստյան տների, բազաների և ճամբարների սպորտի համար նախատեսված շենքերի և շինությունների մասով աղբահանության վճար՝ մեկ քառ. մետր մակերեսի համար /գյուղական բնակավայրեր/  20Ամսական  Ընտրել
13507Է Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինությունների մասով՝ այդ թվում ավտոկայանատեղի, աղբահանության վճար՝ մեկ քառ. մետր մակերեսի համար /գյուղական բնակավայրեր/  5Ամսական  Ընտրել
13507Զ Գիտական, կրթական և ուսումնական նշանակության, սոց. ապահով., մշակույթի, արվեստի, կրոնական, պաշտամունքային, քաղ. պաշտպանության, զորանոցների համար նախատեսված շենքերի և շինությունների մասով աղբ. վճար՝ մեկ քառ. մետր մակերեսի համար/  3Ամսական  Ընտրել
135076 Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ բնակելի տարածքների վերաբերյալ աղբահանության վճար՝ ըստ ծավալի՝ մեկ խորանարդ մետր աղբի համար  3000   Ընտրել
135077 Ոչ կենցաղային աղբի համար, ինչպես նաև ոչ բնակելի տարածքների վերաբերյալ աղբահանության վճար՝ ըստ զանգվածի՝ մեկ տոննա աղբի համար  10000   Ընտրել
123

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ