Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնք
ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք.Մարալիկ, 0242- 2-16-58, ani.shirak@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 264
28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2020թվականի

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2017 թվականիմայիսի 4-իթիվ 526-Նորոշմամբհաստատված<<Գնումներիգործընթացիկազմակերպման>> կարգի 7-րդկետի 1-ինենթակետի <<գ>>պարբերության, 14-րդ, 15-րդև 26-րդկետերիդրույթներով՝որոշումեմ 

1.                    Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի 2020 թվականի կարիքների համար <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի Լուսաղբյուր  բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման  ևՀայաստանի Հանրապետության Շիրակիմարզի  Անիհամայնքի  Շիրակավան, Սառնաղբյուր, Բագրավան, Լանջիկ, Հայկաձոր, Ջրափի, Գուսանագյուղ, Ձիթհանքով, Քարաբերդ  բնակավայրերի,  Մարալիկքաղաքի փողոցայինլուսավորության ցանցիընդլայնումև 20 կիլովատհզորությամբարևայինկայանիտեղադրմանշինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն>>  գնմանգործընթացըկազմակերպելունպատակովձևավորելգնահատողհանձնաժողովհետևյալկազմով.

 

          Հանձնաժողովինախագահ` ԿարենԳրիգորյան-Հայաստանի ՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքապետարանիաշխատակազմիառաջատարմասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Անդամներ`ՆարեկՆիկոյան- ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիղեկավարիտեղակալ

  ԱրմենՆիկոյան- ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքիավագանուանդամ

ՀովհաննեսԱլեքյան- ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնիհամայնքապետարանիաշխատակազմիառաջատարմասնագետիժամանակավորպաշտոնակատար։                                                                                                                                                

2.       Սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված գնումների կատարման նպատակով գնումների համակարգողի լիազորությունները վերապահելՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱնի համայնքի գնումների համակարգող Կարեն Նալբանդյանին։

3.    Հայտարարությանևհրավերիտեքստըհաստատելուհամարգնահատողհանձնաժողովիառաջիննիստնհրավիրել 2020 թվականիօգոստոս 31-ին, ժամը 16:00-ին, ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզի  Անի համայնքիՄարալիկքաղաքիերաժշտականդպրոցում,  Մադաթյան 2 հասցեով:

   

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Մարալիկ